top of page

Brexit: Punkty kluczowe umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a UE

Updated: Mar 7, 2021


Umowa handlowa między Wielką Brytanią a UE, która zawiera nowe zasady życia, pracy i handlu, i która obowiązuje od 1 stycznia 2021.Pełna wersja umowy ma ponad 1200 stron, ale w tym artykule znajdziecie tylko kilka kluczowych punktów. Przeprowadziliśmy ankietę wśród naszych klientów w celu uzyskania najbardziej istotnych kwestii Brexitu według Europejczyków. Selekcji dokonaliśmy poczynając od najczęściej poruszanych tematów i zagadnień dotyczących umowy po brexitowej. Klienci byli pytani o to jaka tematyka ich najbardziej interesuje po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielka Brytanie. Poniżej zestawiliśmy kilka tematów, które wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród naszych klientów.

1. Usługi handlowe i praca dla wykwalifikowanych pracowników.


Może was to zdziwi, ale najczęściej zadawane pytanie dotyczy usług handlowych i wykwalifikowanych pracowników. Wielu z was pytało jakie zmiany dla waszych zawodów niesie nowa po brexitowe umowa?


Co prawda wielu z was będzie zaniepokojona tą odpowiedzią, ale umowa mówi, że firmy oferujące usługi, takie jak bankowość, architektura i księgowość, utracą automatyczne prawo dostępu do rynków UE i napotkają pewne ograniczenia.


Nie będzie już automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych takich osób jak lekarze, szefowie kuchni czy architekci.


Wiem, że to nie jest zbyt wiele informacji, ale interpretacja może być tylko jedna. Należy przestrzegać przepisów UE zamiast tylko kierować się jednym ogólnikiem. Brytyjskie firmy będą musiały przestrzegać przepisów w każdym kraju z osobna.


Oznacza to, że osobom z kwalifikacjami zdobytymi w Wielkiej Brytanii trudniej będzie sprzedawać swoje usługi w UE. Osoby będą musiały sprawdzić przepisy każdego kraju, aby upewnić się, że ich kwalifikacje są nadal uznawane.


Jednak Wielka Brytania i UE zobowiązały się do kontynuowania rozmów, aby w przyszłości spróbować poprawić dostęp do sektora usług.

2. Organy ścigania i baza danych osobowych oraz jej przetwarzanie.


W tym obszarze tematycznym największym zainteresowaniem naszych klientów były pytania dotyczące organów ścigania. A mianowicie, umowa przewiduje zautomatyzowanej wymiany DNA, odcisków palców i rejestracji pojazdów.


Dostęp do danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) w UE jest również możliwy w celu zapobiegania terroryzmowi lub poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania, z zastrzeżeniem zabezpieczeń dotyczących wykorzystywania i przechowywania informacji.


W zamian Wielka Brytania jest zobowiązana do udostępniania analizy danych PNR Europolowi, Eurojustowi i organom wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich.


Przewiduje się również współpracę z Europolem i Eurojustem, ale ogranicza się do oddelegowania oficerów łącznikowych i prokuratorów, z ograniczeniami dotyczącymi wymiany danych.


Wielka Brytania nie będzie uczestniczyć w zarządzaniu agencjami ani nie będzie miała bezpośredniego dostępu do baz danych Europolu, takich jak SIENA. Wielka Brytania może uczestniczyć we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych, ale ich działanie będzie podlegać prawu UE.


Umowa przewiduje przyspieszony system ekstradycji, zwany „kapitulacją”, który zastąpiłby europejski nakaz aresztowania (ENA) i jest odzwierciedleniem porozumienia między UE a Islandią / Norwegią, zgodnie z wnioskiem Wielkiej Brytanii.

3. Handel międzynarodowy, import, eksport i opłaty z tym związane.


Opuszczając unię celną i jednolity rynek Wielka Brytania dała jasno do zrozumienia unijnej stronie granicy, że nie może zakładać, iż to, co przekracza granicę z Wielkiej Brytanii, spełnia unijne standardy. W rezultacie mnóstwo nowych środków i przepisów będzie teraz obowiązywać dla towarów przemieszczanych między tymi stronami.


Od 1 stycznia 2021 r. nic nie będzie mogło wjechać do UE z Wielkiej Brytanii, chyba że stosowne informacje zostaną wcześniej przekazane odpowiednim służbom granicznym.


Może to być szczególnie kosztowne i skomplikowane w przypadku towarów podlegających ścisłym regulacjom (np. produktów mięsnych) lub tych, które składają się z części składowych pochodzących z innych źródeł.


Istnieje wiele sposobów zmniejszania barier utrudniających przekraczanie granicy. Wielka Brytania i UE wspólnie uzgodniły, aby uniknąć twardej granicy na całej wyspie Irlandii.


Oznacza to, że Irlandia Północna pozostaje de facto w unii celnej UE i jednolitym rynku towarów - zgodnie z przepisami UE, aby Bruksela mogła założyć, że wszystko, co przekracza irlandzką granicę, spełnia kryteria wejścia.


Jedną z konsekwencji jest to, że towary przewożone z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej również muszą spełniać unijne zasady importu i eksportu.


Po stronie Wielkiej Brytanii podjęto podobne jednostronne wysiłki, jeśli chodzi o ułatwienie przepływu towarów z UE.


Brytyjski model operacyjny na granicach przewiduje stopniowe wprowadzanie kontroli i odpraw (nie tylko dlatego, że konieczne są jeszcze punkty kontroli granicznej).


Rząd Wielkiej Brytanii postanowił nadać priorytet przepływowi towarów nad kontrolą towarów, jeśli chodzi o wjazd na jego terytorium, przynajmniej w początkowym okresie po Brexicie.

4. Podróżowanie do krajów Unii Europejskiej z UK i odwrotnie.


Wiele zmian również nastąpiło w turystyce i podróżowaniu do krajów Unii Europejskiej. Obywatele Wielkiej Brytanii będą potrzebować wizy na pobyt dłuższy niż 90 dni w UE w okresie 180 dni.


Unijne paszporty dla zwierząt domowych nie będzie już ważna a europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) zachowują ważność do czasu jej wygaśnięcia.


Rząd Wielkiej Brytanii twierdzi, że EKUZ zostanie zastąpiona nową brytyjską Globalną Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale pełne szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Zwierzęta będą nadal akceptowane w UE, ale będzie to bardziej skomplikowany proces, ponieważ właściciele będą musieli uzyskać świadectwo zdrowia zwierząt za każdą podróż.


Warto tez wspomnieć, że Wielka Brytania nie podlega już zakazowi nakładania dodatkowych opłat roamingowych, chociaż obie strony będą zachęcać operatorów do stosowania „przejrzystych i rozsądnych stawek” za roaming.


Operatorzy komórkowi w Wielkiej Brytanii będą mogli pobierać opłaty za roaming, więc przed podróżą należy skontaktować się z operatorem telefonii komórkowej.

5. Edukacja, pożyczki i granty unijne.


Porozumienie z Unia Europejska głosi, że Wielka Brytania nie będzie już uczestniczyć w programie wymiany Erasmus, czyli w unijnym programie pomagającym studentom studiować w innych krajach. Natomiast studenci uniwersytetów w Irlandii Północnej będą nadal uczestniczyć w programie Erasmus, w ramach porozumienia z rządem Irlandii.


Proszę jednak nie obawiać się najgorszego, ponieważ studenci, którzy rozpoczęli już kursy w UE, nadal będą otrzymywać wsparcie w zakresie opłat.


Poza tym brytyjski nowy program nazwany imieniem matematyka Alana Turinga rozpocznie się we wrześniu 2021 r. Rząd twierdzi, że będzie to program podobny do programu Erasmus, ale obejmie kraje na całym świecie.

6. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i inne instytucje do rozstrzygania sporów.


Brytyjskie firmy i brytyjscy obywatele utracą prawa unijne we wszystkich 28 państwach członkowskich; przedsiębiorstwa i obywatele UE spoza Wielkiej Brytanii utracą prawa unijne w Wielkiej Brytanii; a Wielka Brytania przestanie mieć prawa i obowiązki wynikające z UE.


Te fundamentalne zmiany prawne siłą rzeczy wpłyną na stosunki między Wielką Brytanią a Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS): Wielka Brytania utraci prawo do powoływania sędziów do ETS lub bycia stroną w toczących się przed nim sprawach; Sądy brytyjskie nie będą miały uprawnień ani obowiązku kierowania kwestii prawa UE do ETS w celu uzyskania orzeczenia w trybie prejudycjalnym; a Komisja UE nie będzie miała uprawnień do wszczęcia postępowania przeciwko Wielkiej Brytanii za nieprzestrzeganie jej zobowiązań wynikających z traktatów UE.


Jednak status ETS jako sądu najwyższego UE nie ulegnie zmianie: będzie on nadal bronił praworządności w UE i wydawał ostateczne orzeczenia w sprawie ważności i wykładni prawa UE. Pozostanie ostatecznym sądem odwoławczym od decyzji instytucji UE.

7. Rybołówstwo


Podstawą umowy jest to, że od stycznia 2021 r. Będzie obowiązywał pięcioletni okres dostosowawczy, podczas którego wartość połowów, które Wielka Brytania może odebrać we własnej Strefie Wykluczenia Gospodarczego (WSE), będzie stopniowo wzrastać do średnio 25%.


Biorąc pod uwagę, jak ciężko udało się wygrać szerszą umowę handlową, wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby w przyszłości ponownie pozwolono ryzykować rybołówstwo. Ale, jak powszechnie wiadomo, cła na przywóz owoców morza do Europy z Wielkiej Brytanii uderzyłyby szczególnie mocno w Wielką Brytanię, ponieważ większość ryb i owoców morza złowionych w Wielkiej Brytanii jest eksportowana do UE.


Po pierwsze, umowa została zawarta. Eksport owoców morza do UE nie będzie tak prosty jak wcześniej, ale na razie zapewniony jest dostęp bez cła. Bez umowy Brexit byłby katastrofalny dla wielu w brytyjskim przemyśle rybnym i przetwórstwie owoców morza.


Czy zatem nowa umowa o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE w końcu uspokoi morza na łowiskach północno-wschodniego Atlantyku? Wątpię. Wiele leżących u podstaw kwestii pozostaje nierozwiązanych, a bez strefowego podejścia do przydzielania udziałów połowowych, wpływ zmiany klimatu na rozmieszczenie zasobów rybnych będzie nadal siać spustoszenie w ustaleniach. Ale przynajmniej na razie znamy kierunek, w którym płynie statek.

Jeśli żadne z powyższych nie spełniło twoich oczekiwań nie wahaj się i napisz jakie kwestie są dla ciebie istotne. Czekamy na wasze sugestie.


KJB International Aid Consulting & Coaching

Landline: +44 1733752295

WhatsApp: +44 7305464275 Email: info@kjbinternationalaid.com Website: www.kjbinternationalaid.com ___________________________________ Follow us on Facebook or Instagram

285 views0 comments
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page